cross out

Regulamin

REGULAMIN

Wszyscy Goście/Klienci (osoby korzystające z usług YourSecondFlat) mieszkający w apartamentach YourSecondFlat (YSF) są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu:

§1

PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w Apartamencie.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym Apartamencie, a także na stronie www.yoursecondflat.pl

§2

DOBA HOTELOWA

 1. Każdy z Apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Pozostanie w Apartamencie, pozostawienie rzeczy do godziny 13.00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu.

§3

REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kodu dostępu do Apartamentu następuje w momencie potwierdzenia rezerwacji.
 2. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w Apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów Regulaminu przez Gościa.
 3. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Apartamencie w godzinach od 7.00 do 22.00.
  Przebywanie osób niezameldowanych w Apartamencie po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego Apartament Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do Apartamentu. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki dla osoby dorosłej, z cennika dostępnego na stronie internetowej YoursecondFlat.
 4. YoursecondFlat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu YoursecondFlat lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników YoursecondFlat lub innych osobach przebywających w Apartamentach.
 5. YoursecondFlat zastrzega sobie prawo do dokonania preautoryzacji karty kredytowej.
 6. W przypadku nieodwołania rezerwacji Apartamentu na 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do Apartamentu, zaliczka nie zostaje zwrócona.
 7. Rezerwację standardową można bezpłatnie anulować do 24 godzin przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej. Anulacje dokonane po tym terminie będą obciążone opłatą w wysokości pierwszej doby hotelowej.
 8. W przypadku odwołania bądź zmiany rezerwacji bezzwrotnej wniesiona opłata nie zostanie zwrócona.
 9. Jeżeli pobyt Gościa w Apartamencie miał mieć miejsce w terminach targowych, YoursecondFlat będzie miał prawo obciążyć Gościa za całość zaplanowanego pobytu.
 10. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Gość dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.
 11. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji oraz Apartamentu najpóźniej na 24 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu pod warunkiem dysponowania przez YoursecondFlat wolnymi terminami i Apartamentami.
 12. Rezerwacji można dokonać on-line, za pośrednictwem strony www.yoursecondflat.pl lub poprzez serwis Booking.com

§4

ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się Apartament lub w samym Apartamencie, YourSecondFlat zastrzega sobie prawo do zamiany Apartamentu na taki sam lub na Apartament o wyższym standardzie za tę samą lub niższą cenę, znajdujący się w tej samej lub innej lokalizacji, a w przypadku braku wolnych Apartamentów do anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej YourSecondFlat uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których YourSecondFlat bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym YourSecondFlat będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w Apartamencie.

§5

PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za rezerwacje standardowe można dokonać:
 2. a) Poprzez serwis DotPay.pl
 3. b) Kartą Kredytową
 4. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji dokonanej z wyprzedzeniem co najmniej 10-dniowym lub zarezerwowania więcej niż jednego Apartamentu, YourSecondFlat pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić w terminie 2 dni od daty dokonania rezerwacji.
 5. Na życzenie Gości YourSecondFlat wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować YourSecondFlat o konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.

§6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w Apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w Apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. YourSecondFlat zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu YourSecondFlat może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań YourSecondFlat, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Apartamentu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający Apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, wyłączyć urządzenia gazowe (jeżeli są takie w mieszkaniu) zamknąć okna, drzwi wejściowe tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 5. W Apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 2000 PLN.

§7

PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE

 1. Za przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Apartamencie YourSecondFlat nie odpowiada.

§8

CISZA NOCNA

 1. W Apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług YourSecondFlat mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady goście mogą zostać poproszeni o opuszczenie Apartamentu. Nie uprawnia to do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

§9

REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. YourSecondFlat nie akceptuje obecność zwierząt. W wyjątkowych okolicznościach zwierzęta mogą przebywać w Apartamencie po wyrażeniu zgody przez pracownika biura. Jednakże właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu, a także nie wyrządziło żadnych szkód materialnych w przedmiotach znajdujących się w apartamencie. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w Apartamencie.
 2. W Apartamencie oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w Apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Apartament gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.
 3. W Apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.
 6. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w Apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

Polityka prywatności serwisu yoursecondflat.pl

obowiązująca od 29.10.2018 r.

 

 1. FORMALNOŚCI

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszej polityki prywatności. Zanim opowiemy Ci jakie dane osobowe o Tobie zbieramy i w jakich celach je przetwarzamy, trochę formalności.

 

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO. Co to takiego? To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

 

Administratorem serwisu yoursceondflat.pl jest DRCH sp. z o.o. ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, który jest też administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych za pomocą strony www.yoursecondflat.pl (dalej określony jako Administrator lub serwis yoursecondflat.pl).

 

Kontakt z Administratorem możesz nawiązać na kilka sposobów:

 1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@yoursecondflat.pl
 2. wysyłając list na adres: 21-400 Łuków, ul. Sochacz 16a

 

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

W tej części opowiemy Ci jakie dane o Tobie zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto jest odbiorcą Twoich danych.

 

 1. Rezerwacja

 

Dokonując rezerwacji w serwisie yoursecondflat.pl jako niezalogowany użytkownik, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji rezerwacji: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Możesz podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w dokonanej rezerwacji jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. umowa, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny – wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywanie ich w dokumentacji księgowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami.

 

Każda Twoja rezerwacja jest odnotowywana w ogólnej bazie serwisu yoursecondflat.pl i jest przechowywana jako odrębna pozycja. Dane związane z rezerwacją są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych, przy każdej pozycji w bazie odnotowywane są szczegóły rezerwacji, takie jak dane dotyczące osoby, na rzecz której dokonywana jest rezerwacja (jeśli nie jest nim zlecający), data dokonania rezerwacji, wybrany sposób płatności, numer karty kredytowej, data jej ważności oraz imię i nazwisko właściciela karty.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:

 1. firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi rezerwacji - w celu realizacji rezerwacji;
 2. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 3. firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
 4. dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z rezerwacją;
 5. kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator - w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków związanych z rezerwacją.

 

 1. Faktury

 

Jeżeli w toku dokonywania rezerwacji, poprosiłeś o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego lub jest to w stosunku do Ciebie obligatoryjne, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem autorskiego systemu Administratora oraz programu wfirma.pl.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:

 1. hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
 2. firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
 3. kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator - w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków związanych z rezerwacją.

 

 1. Newsletter

 

W serwisie yoursecondflat.pl możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i ofertach Administratora. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane. Serwis yoursecondflat.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym – formalności lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

 

 1. Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową

 

W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie yoursecondflat.pl. W tym celu należy podać imię oraz adres e-mail. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe, w tym numer telefonu. Serwis yoursecondflat.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

 

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz Administratorowi na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub – w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, firma IT będąca dostawcą systemu rezerwacji, z którego korzysta serwis yoursecondflat.pl oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

 

 1. TWOJE PRAWA

 

Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rezerwacji w serwisie yoursecondflat.pl bądź nawiązania kontaktu z serwisem yoursecondflat.pl.

 

Teraz przedstawimy Ci Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis yoursecondflat.pl, tj.:

 

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych - jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem yoursecondflat.pl poprzez jedno z rozwiązań wskazanych w punkcie pierwszym formalności – w szczególności wysyłając maila na adres: info@yoursecondflat.pl

 

Twoje prawa nie są jednak bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

 

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

 

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: info@yoursecondflat.pl

 

 1. ZABEZPIECZENIA

 

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych.

 

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące odpowiadający standardom RODO poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 

maps Naciśnij, aby zobaczyć apartament!

© 2024 Yoursecondflat - wszystkie prawa zastrzeżone.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl